Cele Fundacji

Celem głównym Fundacji jest realizowanie działań służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego (w skr. BRD), a w szczególności:

1.           edukacja uczestników ruchu drogowego w każdym wieku, w szczególności dzieci i młodzieży,

2.           promowanie bezpiecznych postaw w ruchu drogowym,

3.           pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych,

4.           promowanie trzeźwości za kierownicą,

5.           doskonalenie znajomości przepisów ruchu drogowego w społeczeństwie,

6.           tworzenie warunków dla poprawy ruchu drogowego,

7.           promowanie kulturalnych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego,

8.           popularyzacja zasad BRD wśród dzieci i młodzieży,

9.           popularyzacja ekojazdy oraz doskonalenia techniki jazdy i jazdy defensywnej,

10.        wspieranie działań na rzecz pierwszej pomocy przedmedycznej na drodze,

11.        inicjowanie, wprowadzanie i popularyzacja transportu zrównoważonego,

12.        wspieranie motosportu,

13.        pomoc w rozwoju młodych talentów i wspieranie dzieci i młodzieży w uprawianiu sportów motorowych,

14.        resocjalizacja sprawców wypadków i profilaktyka w zakresie BRD.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.           organizowanie szkoleń, konkursów, spektakli, wystaw, imprez, zawodów, pokazów, warsztatów, seminariów, dyskusji, konferencji i wizyt studyjnych,

2.           wyjazdy i szkolenia w ramach realizowanych projektów i programów wymiany międzynarodowej,

3.           działalność wydawniczą, promocyjną, produkcja filmów, audycji i reportaży służące realizacji celom statutowym,

4.           działalność naukowo-badawczą, realizację projektów B+R, w szczególności dot. obserwacji i analiz zdarzeń w ruchu drogowym,

5.           realizowanie i uczestnictwo w projektach realizowanych ze środków publicznych i prywatnych w tematyce związanej z celami statutowymi,

6.           współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach w kraju i za granicą,

7.           działanie na rzecz tworzenia przestrzeni do realizacji celów statutowych dla pomysłów i inicjatyw wśród obywateli i dla wdrażania projektów wielosektorowych,

8.           prowadzenie dialogu z władzami publicznymi Polski i Unii Europejskiej oraz występowanie z wnioskami o wprowadzanie i/lub modyfikowanie uregulowań prawnych w sprawach związanych z celami Fundacji,

9.           inne działania pozwalające na realizację celów statutowych.